Contributie bedragen 

Jeugd: € 175

Senioren: € 280

Trainingslid: € 140

Zaalvoetbal: € 150

Senioren + zaalvoetbal: € 380

Niet spelend lid: € 100

Contributie-inning
De contributie-inning wordt gedaan door ClubCollect en u heeft de mogelijkheid om ineens of gespreid te betalen. Via e-mail, sms en/of per post verstuurt ClubCollect betaalverzoeken en herinneringen. Middels de link in deze berichten komt u op uw persoonlijke betaalpagina. Hier kunt u aangeven op welke manier u wil betalen: ineens of gespreid. Op uw betaalpagina kunt u ook contact opnemen over een factuur.

 Leden en ouders/verzorgers van jeugdleden zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste registratie van NAW-gegevens bij de ledenadministratie. 

Opzegging lidmaatschap
Het lidmaatschap van HYS Voetbal loopt – tot wederopzegging – automatisch door, parallel aan een voetbalseizoen. Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend per mail worden gedaan door een mail te versturen naar ledenadministratie@hyshaarlem.nl en penningmeester@hyshaarlem.nl vóór 15 juni van een lopend voetbalseizoen. Het lidmaatschap is pas beëindigd na een bevestiging per mail door de ledenadministratie van HYS.

Contributie en blessures

Regelmatig worden bij de penningmeester verzoeken voor reductie / restitutie van de contributie vanwege blessures ingediend. Hoe erg we het vinden voor het betreffende lid, kunnen we daar helaas niet aan meewerken. Blessures zijn helaas onderdeel / risico van de sport en daar kunnen wij als vereniging geen rekening mee houden en zal er geen reductie / restitutie plaats vinden. 

De penningmeester heeft de bevoegdheid om in bijzondere gevallen af te wijken van de standaardprocedure. De hoogte van de contributie vindt u op www.hyshaarlem.nl

Afmeldingen na 15 juni en opzeggingen gedurende het seizoen

De uiterste einddatum voor afmeldingen ligt op 15 juni. Na deze datum worden de leden voor het nieuwe seizoen weer aangemeld bij de KNVB en vanaf dat moment wordt door de KNVB kosten in rekening gebracht. Voor afmeldingen die plaatsvinden na 15 juni, maar voor 1 september van dat zelfde jaar, zullen wij € 50 in rekening brengen bij het oud lid.

Leden die gedurende het seizoen opzeggen, dienen de volledige contributie voor het lopende seizoen te voldoen.

Jeugdfonds Sport & Cultuur: De gemeente Haarlem biedt via het Jeugdfonds Sport & Cultuur voor sommige sporters de mogelijkheid om sportactiviteiten te subsidiëren. Kijk voor meer informatie over deze regeling op: https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/haarlem/

Wilt u gebruik maken van deze regeling, neem dan na deze aanvraag contact op met onze ledenadministratie via: penningmeester@hyshaarlem.nl

Blokkade
Bij wanbetalers maken wij gebruik van de mogelijkheid om de overgang naar een eventuele nieuwe vereniging te blokkeren.

Ten slotte
Als niet volledig en/of tijdig aan de hierboven vermelde voorwaarden en regelingen gevolg wordt gegeven, is HYS helaas genoodzaakt om maatregelen te nemen tot hieraan wel is voldaan. Alle hieraan verbonden extra kosten komen voor rekening van het ingebreke blijvende lid.